تعبیر خواب

مجموعه ی کامل تعبیر خواب |‌کتاب بانک کامل و جامع تعبیر خواب

تعبیر خواب
تعبیر خواب

 

فروش پکیج کامل تعبیر خواب

این پکیج به صورت کامل تمامی خواب هارا فرا گرفته و به کمک آن می توانید به سادگی علت و تعبیر تمامی خواب ها را بیابید

روش هاش علمی و مذهبی

خواب یکی از آیات و نشانه‌های خداوند است. هنگامی‌که انسان به خواب فرومی‌رود، روحش از پنجره جسم خارج شده و به طرف عالم بالا و آسمان‌ها به پرواز درمی‌آید و هر آنچه را که روح در این سیر و سیاحت مشاهده می‌کند، به شکل خواب در ذهن شخص مجسم می‌شود.

به سادگی تعبیر خواب خود را بیابید

در قرآن کریم چندین واژه برای خواب آمده است، از جمله «حُلم» که جمع آن «أحلام» است، همچنین «منام» و «رؤیا». در احادیث نیز واژه «رؤیا» آمده است، و از خواب‌های صادق و نیکو به «مُبشّرات» نیز یاد شده است.

در این پکیج

بیش از 4000 اجسام و افعالی و حالات

در خواب برسی شده که به راحتی می توانید با جست و جوی ساده تعبیر خواب خود را بیابید

محتویات فایل به صورت کتاب و نرم افزار کامپیوتر می باشد و به سادگی قابل استفاده است

قیمت 35 هزار تومان فقط 9 هزار تومان

تخفیف ویژه تا پایان فروردین 1398


نمونه ای از تعابیر

جواهرات نشانه چیست؟

یوسف نبی علیه السلام گوید:
دیدن جواهر ومانندآن سود زیاد بدست آید
لوك اویتنهاو میگوید:
جواهرات
آنها راستایش کردن: ورشکستگی
کادوگرفتن آن: اطراف شما پر از آدمهاي خائن است
خریدن آن: بدبختی
جواهري بر دست یاگردن داشت :کادوي زیبایی دریافت خواهیدکرد
داشتن جواهرات بسیار زیاد : آینده اي کامیاب
حضرت امام جعفرصادق فرماید:
اگر ببینده خواب درستکار و پارسا باشدو ببیند گوهرهایی را می فروشد، علمو دین پیدا میکند.
آنلیبیتون میگوید:
1ـ دیدن جواهر درخواب ، نشانۀ کسب ثروت وخوشی هاي فراوان است .
2ـ استفاده ازجواهرات براي تزیین خود درخواب ، نشانۀ آن است که به آرزوهاي خود دست خواهید یافت .
3ـ اگرخواب ببینید دیگران دست بند یا انگشتري جواهر نشان دارند، نشانۀ آن است که شـما به مقامی متمایز با مقام دوسـتان خود
دست خواهید یافت .
4ـ دیدن لباس هاي جواهر نشان درخواب ، علامت آناست که خوش اقبالی بین ظیري به شما رو میآورد .
5ـ اگرخواب ببینید جواهر به شما ارث رسیده است ، علامت آناست که در زندگی به موفقیت چشمگیري دست خواهیدیافت .
6ـ اگرخواب ببینید به کسی جواهر میدهید، نشانۀ آن است که اگر هشیار نباشید حادثۀ خطرناکی شما را تهدید خواهدکرد .
7ـ اگر دخـتري خـواب ببینـد از کسـی جواهر میگیرد ، علاـمت آن است که بـا همسـري دلخواه ازدواج خواهـدکرد . امـا اگر در
خواب جواهري را گم کند، نشانۀ آن است که مردي او را با تملق و دروغ فریب میدهد.8ـ پیدا کردن جواهر درخواب ، نشانۀ پیشرفت سریع و درخشان درکارهاي مورد علاقه است .
9ـ اگر خواب ببینید جواهري میخرید ، علامت آناست که درکار ها بخصوص در مسایل عاطفی همواره موفق خواهید بود.

قیمت  50 هزار تومان فقط 9 هزار تومان


به این مطلب امتیاز بده!

3 دیدگاه در “مجموعه ی کامل تعبیر خواب |‌کتاب بانک کامل و جامع تعبیر خواب”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *