دانلود رایگان کتاب آموزش رفع خستگی

سلام امروز در وبنواز تصمیم گرفتیم کتابی مفید و سودمند به نویسندگی ﺳﻬﯿﻼ ﻣﻮﺳﻮي رﺿﻮي رو به شما معرفی کنیم. این کتاب درباره ی روش هایی برای رفع خستگی های ایجاد شده در حین کار ، درس خوندن ، انجام کار های منزل و …. می باشد . امروز به صورت رایگان به صورت pdf برای شما قرار دادیم

آموزش رفع خستگی

دانلود کتاب رفع خستگی در ادامه ی مطلب

مقدمه ای از کتاب را در ادامه باهم می خوانیم

ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺷﻤﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮاي ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺴﺘﮕﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺮدن اﺳﺖ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ذﻫﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺗﻤﺪد اﻋﺼﺎب ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد .اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻓﺮﺻﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺪن و ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﺗﺎ ﺧﻮد را از ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ ﻋﻀﻼت، ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﮐﻮﻓﺘﮕﯽ ﻧﺠﺎت دﻫﯿﺪ .اﮔﺮﭼﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺮدن اﻧﺘﺨﺎب اول ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي درﻣﺎن و رﻓﻊ ﺧﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﻣﺸﻐﻠﻪ اﻣﺮوز وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﭼﻨﺪ درﻣﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﺮﯾﻊ و ارزان ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮاي ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺗﺎن در ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺎر زﯾﺎد و اﺳﺘﺮس اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد، اﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، ورزش ﻧﮑﺮدن و ﮐﻢ آﺑﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ، وﻗﺘﯽ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ، ﺟﻮاب ﺳﺎده اﺳﺖ، رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ .ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰي، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﻫﺎي ﻣﺮﮐﺐ ﺑﻪ ﺑﺪن و ﻣﻐﺰ، ﺳﻮﺧﺖ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻃﻮل روز ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .رژﯾﻢ ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺮﺑﻦ ﯾﺎ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﻤﯽ دارﻧﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﺪن ﺷﻮﻧﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺪن ﺑﺮاي ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز دارد، را ﺣﺬف ﮐﺮده اﯾﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺘﻌﺎدل داراي وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ، اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ و آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻤﻨﯽ، اﻧﺮژي و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫد

جزئیات و دانلود کتاب

تعداد صفحات : 44
حجم کتاب : 3.88 مگ
قیمت : رایگان
رمز فایل : webnavaz.ir
لینک دانلود مستقیم
به این مطلب امتیاز بده!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *